УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящият уеб сайт се прави от Микроедра д.о.о., Радничка цеста 34a, 10000 Загреб, Хърватия. Данните за дружество Микроедра д.о.о. (нататък в текста: „Микроедра“), за фирмите, свързани с Микроедра и третите лица, достъпни в уеб сайта, са събрани с необходимото внимание. Стремим се да публикуваме в уеб сайта Ergobaby.hr. точна и актуална информация. Микроедра не носи никаква отговорност за грешки в съдържанието на този уеб сайт. Спецификациите на продуктите са дадени на страницата според нашите знания и убеждения. Запазваме си правото на грешки в описанието и снимките на продуктите. Снимките на продуктите в този уеб сайт са с илюстративен характер. Снимката, която илюстрира продукта в уеб сайта Ergobaby.hr, не е задължително изцяло да съответства на действителния й външен вид и съдържанието на продукта, така че купувачът не може да прави рекламация на такъв продукт на това основание. С достъпа до страницата без ограничение и безусловно приемате настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта. Общи условия за ползване на уеб сайта

1. Авторско право

Нашите уеб сайтове са със защитени авторски права. По-специално защита на авторското право имат всички копия, преработки, преводи, съхранението и обработката с други средства, включително съхранението или обработката с електронни средства. За използването на част или на целия уеб сайт е необходимо първоначално да получите писменото съгласие на Микроедра д.о.о. И съдържанието, и структурата на уеб сайта са защитени с авторско право. За всяко размножаване на информация или данни, особено използването на текстове или части от текстове или снимки, е необходимо предварителното писмено съгласие на Микроедра. Илюстрациите са защитени с авторско право. Правата на разпространение и размножаване са на Микроедра. Правата също така важат изцяло, когато снимките се добавят автоматично или ръчно в архива.

2. Търговски марки

Ergobaby е регистрирана търговска марка на фирма ERGO Baby Carrier Inc., нейните дъщерни дружества, представителства, лицензодатели или партньори в съвместно начинание. Неразрешено използване или злоупотреба с тази търговска марка е изрично забранено и представлява нарушение на закона за търговските марки, закона за авторското право, другите права на интелектуалната собственост и подзаконовите разпоредби за нелоялна конкуренция.

3. Отказ от отговорност за уеб сайтовете на трети страни

Тези уеб сайтове могат да съдържат линкове (т.е. “хиперлинкове”) към други уеб сайтове, които се правят от трети страни и чието съдържание не е известно на Микроедра. Микроедра само позволява достъп до тези страници, но не поема никаква отговорност по отношение на тяхното съдържание. Нашите препратки към уеб сайтове на трети страни са предназначени за по-лесна навигация за потребителя. Декларациите, представени в свързаните страници, не са наши. Изрично се отграничаваме от всяко съдържание в уеб сайтовете на трети страни, за които има препратки на нашия уеб сайт. По-специално не носим никаква отговорност за нарушения на законовите разпоредби или нарушения на правата на трети страни, които се правят на тези страници. За уеб сайтовете, до които се достига чрез препратки на страниците на Микроедра, както и за тяхното съдържание носят отговорност само собствениците на тези сайтове, както и за продажбата на продуктите, предлагани в него, и за решаването на свързаните с тях поръчки. с. Микроедра не поема никаква отговорност за нарушаването на авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост или лични права, които могат да възникнат на някои страница, до които се стига чрез препратка.

4. Общ отказ от отговорност

Отговорността на Микроедра за щети, произтичащи от използването на този сайт – независимо от правната причина, включително деликт – се ограничава до щети, причинени умишлено или поради груба небрежност. Ако в резултат на нарушения на договорни задължения за Микроедра възникне задължителна отговорност, общата сума на паричната претенция за щетата е ограничена до предвидимото обезщетение. Това не засяга отговорността на Микроедра към приложимите нормативни актове относно отговорността за продуктите или към дадените гаранции. Посочените ограничения на отговорността не важат в случай на опасност за живота, телесна повреда или опасност за човешкото здраве. Микроедра се стреми да поддържа уеб сайта си чист от вируси, но не е в състояние да гарантира пълното им отсъствие. Затова препоръчваме предприемането на необходимите мерки за защита от вируси (напр. използване на антивирусна програма) преди изтеглянето на документи и данни. Микроедра не гарантира, че предлаганите в нейния уеб сайт продукти не съдържат грешки и не гарантира наличността на продуктите.

5. Разни

Настоящите Общи условия на ползване са уредени и се тълкуват в съответствие със законодателството на Република Хърватия, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки и прилагането на тази Конвенция към настоящите Общи условия на ползване изрично се изключва. За решаването на всички спорове, свързани с настоящия уеб сайт, са компетентни органите в Загреб, Хърватия. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване е невалидна или стане невалидна, това не засяга валидността на останалите разпоредби.